عملکرد تابلو برق و پارامترهای تأثیر گذار بر بهبود آن

عملکرد تابلو برق

دمای بالا بر عملکرد تابلو برق تأثیر زیادی دارد. دما یکی از پارامترهای تأثیر گذار بر بهبود عملکرد تابلو برق است. در هر حالت دمای بالای در داخل تابلو برق باعث به وجود آمدن اشکالاتی مانند فرسودگی ابزار آلات و غیره می شود. در تابلو برق، دما امکان دارد ناشی از دمای بالای محيطی ویژگی های جغرافيايی محل نصب تابلو برق و يا حرارت ناشی از عبور جريان الكتريكی (۲P=RI) است.

در هر حالت دماي بالای در داخل تابلو برق باعث به وجود آمدن اشکالاتی مانند فرسودگي ابزار آلات و قطعات الكتريكي ، از بین رفتن هاديها و غیره مي شود . يكي از اصلی ترین مشكلات حاصل از دماي بالا ،کاهش باردهي شينه ها می شود. متاسفانه مشاهده شده كه در بعضی از موارد هنگامیکه دماي محيط از دماي استاندارد بالاتر می رود ، اندازه ی جريان تابلو برق يك اندازه بالاتر در نظر گرفته مي شود در صورتیکه نيازمند چنين كاري نمی باشد.

 

به عنوان مثال توجه کنید طول جريان يك پروژه ۱۰۰۰ A است اما از آنجایی كه استاندارد تابلو برق  UNISAFE جريان ۱۲۵۰A است، جريان   ۱۲۵۰Aدر نظر گرفته می شود. اکنون توجه کنید دماي محيط بیان شده ۵۰ C باشد، با در نظر گرفتن ضريب تصحيح جرياني معادل ۱۱۴۰A خواهيم داشت كه باز هم با در نظر گرفتن جريان۱۰۰۰A  مورد نياز، به اندازه خواهد بود و نيازي به اينكه جريان را يك اندازه بالاتر در نظر بگيريم نخواهیم داشت.

افزون بر اين اندازه مقطع در نظرگرفته شده براي طول های جريان مختلف ، به طور اتوماتیک جرياني بالاتر از جريان مد نظر را باردهي مي كند. به عنوان مثال دو شينه با سطح ۴۰×۱۰ كه ما براي جريان ۱۲۵۰A مد نظر قرار می دهیم، بدون رنگ ۱۲۹۰A و با رنگ ۱۴۷۰A را عبور مي کند.

در دماهاي بیشتر براي جبران نمودن باردهي شينه ها و تأمين جريان مورد نظر، بايد ضريب K1 را از جدول زير اعمال کرد.

ضريب كاهش باردهي جريان براي دماهاي بالاتر از دماي استاندارد ۴۰ C

ضریب (K1) دما
۰٫۹۶ ۴۵
۰٫۹۱ ۵۰
۰٫۸۶ ۵۵
۰٫۸۱ ۶۰
۰٫۶۹ ۶۵

کولر گازی تابلو برق bently

ارتفاع از سطح دريا در عملکرد تابلو برق

بر طبق استاندارد در شرايط عادي كار ارتفاع از سطح دريا نباید بالاتر از۱۰۰۰ متر باشد. بنابراین در حالتیکه تابلو برق در شرايط محيطي با ارتفاع بالاتر از۱۰۰۰متر فعالیت كند، لازم به دخالت دادن ضريب تصحيح براي ولتاژ و نيز جريان مي باشد چرا كه با بالا رفتن ارتفاع ،به دلیل كم شدن غلظت هوا، مقاومت عايقي كاهش مي يابد.

در اين بارهنيز گاهي ملاحظه شده كه به طور اشتباه به خاطر ارتفاع از سطح درياي بالاتر از ۱۰۰۰ متر، اندازه ولتاژي را يك مرتبه بالاتر در نظر مي گيرند كه در بعضی از موارد اصلاً نیازی ندارد.

به عنوان مثال در یک فعالیتی ولتاژ كاري ۲۰KV در نظر گرفته شده و از آنجایی كه تابلو برق UNISAFE به حالت استاندارد براي سطوح ۱۲,۲۴,۳۶KV ساخته شده اند، تابلو ۲۴KV براي اين فعالیت در نظر گرفته می شود. با ارتفاع از سطح دريا برابر ۲۲۰۰ متر و اعمال ضريب تصحيح ، باز هم این تابلو برق ۲۴KV ، سطح عايقي لازم را کاوریج خواهد داد و نيازي به اينكه اندازه ولتاژ را ۳۶KV در نظر بگيريم و هزينه هاي زيادي را متحمل شويم،نیست.

در ارتفاعات بالاتر جهت جبران باردهي شينه ها و تأمين جريان مورد نياز، بايستي ضريب K2 را از جدول زير انتخاب کرد.

ضريب كاهش باردهي جريان با تغييرات ارتفاع در سلول تمام بسته ی فلزي

ضریب (K2) ارتفاع
۱ ۱۰۰۰
۰٫۹۹ ۲۰۰۰
۰٫۹۶ ۳۰۰۰
۰٫۹ ۴۰۰۰

با این موارد باردهي شينه ها در حالت های خاص برابر است با :

 .K1 .K2شرايط نرمالI= دايميI

در ارتفاعات بالا جهت تأمين مقاومت عايق ها و اندازه ولتاژ مورد نياز، بايد ضريب Ka را از چارت بالا اعمال نمود.

به عنوان مثال زماني كه ارتفاع از سطح دريا برابر ۲۰۰۰ متر است، اندازه ی ضريب تصحيح ۱٫۱۳ مي باشد و بايد براي به دست آوردن سطح ولتاژي مورد نياز، ولتاژ كاري را در اين ضريب تصحيح ضرب كرد. در ارتفاعات بیشتر از ۳۰۰۰ متر استفاده از تابلوها برق GIS مي تواند گزينه مناسبی باشد چرا كه ارتفاع از سطح دريا بر اين تابلو برق ها تأثيری نمی گذارد .

در این قسمت به بررسی ساخت تابلو برق های صنعتی می پردازیم

برق يكي از صنايعي می باشد که اگر نتوان گفت بزرگترین بازار را در دنیا به خود اختصاص داده است اما به طور قطع و كامل مي توان گفت يكي از صنايع پر اهمیت در جهان مي باشد.

در دنیای امروزه بالاترین بازار كار را در رشته هاي برق سيستم هاي مهندسی برق قدرت به خود اختصاص داده است كه در اين رشته ها يكي از مهمترين شغل هایی كه دركشور هاي بزرگ دنيا وجود دارد صنعت تابلو برق سازي مدارهاي فرمان و قدرت است كه توانسته بازار خوبي را براي مهندسان ايجاد نماید، به خاطر اینکه اکثر كارخانجات و اداره ها و موسسات و حتي ساختمانهاي کوچک و بزرگ به اين صنعت خاص نيازمند هستند. در حال حاضر در شهرهاي بزرگ و كوچك کارخانه ها و شركتهاي زيادي مشغول به كار مي باشند كه توانسته اند افراد زيادي را از نظر شغلي تامين كنند و اين صنعت روز به روز پيشرفته تر مي شود تا جايي كه سيستم هاي كنترل ميكانيكي در تابلوهاي برق كم كم از رده خارج مي شوند و سيستم هاي هوشمند (PLC) توانسته بازار كار را در دست بگيرند و كشور ما نيز در حال توسعه در اين زمينه ها مي باشد.

تابلو برق های تولیدی شن و ماسه

این تابلو برق اکثراً دو قسمتی بوده و مشتمل بر یک دستگاه قدرتی که تمام ابزار و وسایل موتوری در آن نصب می شود و بخش دیگر تابلوی کنترل پیانویی می باشد.

تابلو برق های وسایل اندازه گیری

این تابلو برق ها اکثراً به حالت تیپ هستند که با مشارکت شرکت برق برای نصب کنتورهای مصرف برق تولید می شوند و در واحدها کارخانه ها و اداره ها نصب می شوند.

مراحل ساخت تابلو برق

بخش فلز و جوشكاري تابلو برق

در حالت معمول نوع ابزار های مستقر شده در اين قسمت ابزار های سنگين فلز كاري هستند كه به ترتيب عبارتند از

گيوتين برش، خم ۴۰ تني به صورت ديجيتالي ، پانچر هاي ۱۲ و ۸ تني، خم دستي، سنگ فرز ، ابزار مته كاري، ابزار سه كاره برش (خم و سوراخ كاري شمشها)، دستگاه جوش ۲۵۰ A .

تمام قطعات تابلو برق در ابتدا وارد قسمت برش شده و به اندازه هاي مناسب بر طبق نقشه درمي آيند. بعداً با توجه به فرم و وضعيت مورد نظر براي هر دستگاه به قسمت هاي پانچ و خم كاري و مته كاري برده مي شود (البته بعضي از قطعه ها مستقيماً به قسمت خم كاري مي روند و براي برخی ديگر ابتدا به قسمت پانچ و بعد به قسمت خم مي رود و برخی از قطعات امکان دارد يكي از دو حالت بالا را نداشته باشد. كه توصیف اين فرآيندها در مراحل بعدي به صورت كامل توضيح داده می شود ).

قطعات خارج شده از اين قسمت وارد بخش جوشكاري مي شود در اين قسمت ابزار آلات مختلف ورودي ، با توجه به نيازمندیشان جوشكاري مي گردد. جهت از بين بردن اثر خال جوشهای تابلو برق و به دلیل یک سر كردن سطح فلز در رنگ كاري قسمت هاي جوشكاري شده خارجي را به قسمت فرزكاري مي برند، در اين بخش سطوح جوشكاري خارجي تابلو برق را به وسیله ی سنگ فرز صاف مي كنند اين مرحله پايان كار بخش فلزكاري و تأمين يا تغذيه ورودي بخش رنگ كاري مي باشد (ساير اطلاعات مربوط به اين بخش شامل فضاي لازم براي ابزار ها، مقدار اپراتور، سرويس كار و مشخصات دستگاه ها در قسمت بعدي به تفسيری که گفته شد خواهد بود).

رنگ كاري تابلو برق

ابزارهای ساخته شده در قسمت فلزكاري تابلو برق بعد از پرداخت كاري داخل قسمت رنگ كاري مي شود در اين قسمت از رنگ های عادی برای فضا های باز و رنگ های چرمی برای فضاهای بسته استفاده می شود پودر رنگ را در ابزار دستگاه رنگ پاش ریخته و آن را با ولتاژ ۲۰ kv بار دار می کنند و بدنه تابلو برق را به زمین متصل می کنند و عمل پخش کردن را انجام می دهند.

و سپس آنها را از (چنگك) معلق مي كنيم تا رنگ یک ذره خود را بگيرد و رطوبت خود را از دست دهد. سپس اسلایس های نيمه خشك شده را به (كوره) انتقال می دهیم و در درجه حرارت  ۱۸۰درجه سلسیوسبه مدت ۲۰ دقيقه قرار مي دهيم.

 

مونتاژ بدنه و اسكلت داخلي تابلو برق

در اين قسمت تمام قطعات رنگ آميزي شده با توجه به جاهایی كه براي آنها منظور شده به یکدیگر متصل مي شوند. همچنین در مونتاژ نمودن بدنه به دلیل تلرانسي كه در ساختمان قطعات وجود دارد و همچنين عدم اطمينان پانچ زني تابلو برق در قسمت فلزكاري برخی از سوراخ كاريها در اين بخش روي قسمت ها صورت مي گيرد كه در قسمت فرآيند توضیح تابلو برق آنها داده می شود.

مونتاژ الكتريكي تابلو برق

 

بدنه و اسكلت تولید شده تابلو برق در قسمت مونتاژ داخل اين قسمت مي شود و در اين قسمت تمام ادوات الكتريكي مشتمل بر ، كليد ـ فيوز ـ كنتاكتور ـ پريز ـ رله ـ فتوسل ـ لامپ و شينه ها روي اسكلت داخلي تابلو برق نصب مي گردد و اين اسكلت داخلي تابلو برق ، بر روي پايه هاي درونی تابلو برق نصب مي شود. ضمناً در مورد (شينه هاي الكتريكي) داخل تابلو برق بايد توصیف کرد كه اين شينه ها از (نوارهاي مسي) كه به حالت كلاف می باشند در قسمت (برش شمش) با توجه به اندازه هاي مورد نظر بريده و خم و سوراخ مي گردد و بر روي آن (وار نيش) قرار مي گيرد بعداً مدار به وسیله تكنسين برق تست مي گردد و تابلو برق تكميل شده به انبار مربوطه منتقل مي گردد.

برگ هاي مورد نياز در اين تابلو برق از (ورقه هاي فلزي روغني) به کلفتی ۲mm ساخته مي گردد و بعد های تابلو برق متناسب با ابزار های نصب شده در درون آن مي باشد به صورتی كه در هنگام كار اپراتور روي تابلو برق به سهولت امكان دسترسي به تمام قطعات داخلي آن باشد و همچنين در صورت نیاز بتوانيم قطعات جانبي را به مدار متصل كنيم.

جهت ايمني بالاتر اپراتور در هنگام كار بايد در اين تابلو برق به جز (درب اصلي) ، دربي براي (محافظت شينه ها) نصب می گردد در اين تابلو برق ها (سلولهاي مرتبط به روشنايي معابر بايد جدا از (سلولهاي توزيع) در نظر گرفته شود و اتصال سلولهاي توزيع بايستی از شينه هاي مسي يا آلومينيومي باشد و مدار روشنايي معابر اين تابلو برق بايد به وسیله ی (كنتاكتور و از فتوسل) دستور گيرد اين فتوسل روي ديواره كلاهك نصب مي گردد.

در تکه ی (رنگ آميزي) بايد نوع رنگ منطبق با شرايط (آب و هوايي) انتخاب گردد و بایستی عمليات (چربي زدايي) بايد قبل از رنگ آميزي صورت گيرد. نوع ضخامت رنگ مورد استفاده هم بايد توجه کرد كه با آگاهي از محل نصب تابلو برق بين ۲۰-۴۰ ميكرون متغير است.

 

شينه هاي استفاده شده در اين تابلو برق بايستی از جنس مس يا آلومينيوم با قطر (۳۰*۳mm) (بر طبق استاندارد) انتخاب گردد و محلهاي اتصال پس از سوراخ كاري كاملاً پاک شده و به وسیله ی پيچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند تا حداكثر (هدايت الكتريكي) به وجود آيد و شينه ها زياد گرم نشود.

كابل ها در تابلو برق بايستی حتماً به وسیله ی كابلشو به شينه ها متصل شود.

براي نصب سيم (ارت) بايستی حتماً شينه مربوطه روي (كفي تابلو) محكم گردد.

قطعه های بكار گرفته شده در اين تابلو برق از قبيل رله ـ فيوز ـ كليد و كنتاكتور ـ فتوسل و غيره بايد به صورتی وصل شود كه براي (تعمير) به آسانی در دسترس باشد و از (مارك ها ي داراي استاندارد جهاني) تهيه می گردد.

به خاطر شناسايي محصول بايد نقشه كامل شده ی محصول كه مشتمل بر مدارات الكتريكي و دیگر نكات فني آن است در اختيار در خواست کننده قرار داده شود تا در (موقع تعمير) بهتر اقدام شود.

استانداردهايوسايل استفاده شده در اين تابلو برق استاندارد IEC مي باشد كه بر طبق اين استاندارد مشخصات بعضی از قطعات مورد استفاده در تابلو برق برقرار صفحه بعد مي باشد .

كنتاكتور تابلو برق

كنتاكتورها و هاديها باید گونه ای انتخاب گردد كه جريان بارنامي را به حالت مداوم تحمل نماید و آسيب به آن نرسد.

بالا رفتن درجه حرارت كنتاكتور نبايد از مقدار معینی بالاتر رود .

كنتاكتور باید داراي پايداري لازم در شرايط محیط كاری باشد .

كنتاكتور همچنین بايد علاوه بر تيغه هاي فرمان شامل تيغه هاي اصلي نيز باشد .

فنرهاي عمل کننده بايد زنگ نزده و خورده نشده باشد.

كليدهاي اتو ماتيك و فيوزهاي كارکردي در تابلو برق

كليد هاي مينياتوري موجود در تابلو برق

بايد از نوع حرارتي مغناطيسي باشد و استقامت كافي در برابر جريان نامي داشته باشد.

درجه حفاظت كليد با درجه حفاظت تابلو هم خواني داشته باشد .

بدنه كليد بايستي به صورتي باشد كه جريان اتصال كوتاه به صورت مداوم تحمل كند.

ویژگی های كليد بايد به حالت خوانا بر روي آن مشخص گردد .

شينه های تابلو برق

اندازه ی ظرفيت الكتريكي شينه فاز نبايد از ۱۵۰ درصد شدت جريان اسمي كليد درجه یک تغذيه كننده تابلو برق پایین تر باشد .

شينه بايد به ترتيب با رنگ هاي قرمز ، زرد و آبي باشد .

شينه بايد حالتی طراحي شود كه تحمل اتصال كوتاه را داشته باشد

 

سيم كشي تابلو برق

سيم كشي کردن فشار ضعيف و فرمان تابلو برق نبايد از سيم نمره ۲ پایین تر باشد .

اندازه ی ولتاژ تحمل سيم ها بايد ۱۰۰۰ ولت باشد .

بر طبق استاندارد شماره ۱۹۲۸ مؤسسه ی استاندارد و تحقيقات صنعتي

بخش هاي كنترل كيفيت تابلو برق

در اين طرح توليدي با توجه به حساسيت بخش ها ما دو بخش كنترل قرار مي دهيم .

بخش كنترل مونتاژ بدنه تابلو برق 

در اين قسمت تمام قطعات و عمليات صورت گرفته روي آن ها مورد توجه قرار مي گيرد كه به عنوان مثال ،خم ها در زاويه و اندازه طراحي شده بايد حضور داشته باشد و همچنين بعدهای آنها بر طبق نقشه انجام گیرد و همچنين قطعاتي مانند درب به راحتي باز و بسته شوند و هيچ گونه درگيري نداشته باشد و تمام قطعات در جاي خود به صورت محكم بسته شده و ثابت قرار گرفته باشند .

در حالت كلي با در نظر گرفتن اين مطلب كه (خطا در ساخت) قطعه های فلزي منجر به مونتاژ نشدن تابلو برق مي گردد . براي تمامي قسمت های كاري آن نمي توان نوسان در نظر گرفت ولي در حالت كلي براي قسمت هاي خم يا اتصالات تا ۳ درصد نوسان مورد توجه است ضايعات اين قسمت قابل قبول و برگرداندن به سيستم نبوده و جزء ( ضايعاتآهنيپذیرفته مي شود

 بخش مونتاژ الكتريكي در درون تابلو برق

در اين قسمت بخش ها بعد از تكميل شدن تحت تست قرار مي گيرد كه اين تست مشتمل بر كنترل اتصالات قسمت فرمان معابر به وسیله ی ( اهم متر ) و همچنين كنترل اتصالات شينه ها و اتصالات زمين مي باشد . با در نظر گرفتن اين مطلب كه جريان تغذيه اين تابلو برق ها بالا مي باشد بايستی اين كنترل به دقت صورت گیرد و خطایی نداشته باشد . کمترين خطا در اين قسمت باعث به خطر افتادن جان مردم و از بين رفتن ابزار آلات گران قيمت مصرف کننده ها مي شود .

قطعات استفاده شده در اين تابلو برق ها هم بايد استاندارد و داراي برچسب كنترل كيفيت باشد.

ابزار آلات مورد استفاده براي توليد محصول  

دستگاه برش گيوتين لنگ

از اين ابزار به منظور بریدن ورقه ها تا ضخامت۲٫۵mmمورد استفاده قرار می گیرد كه در ابعاد۲*۱*۲mمي باشد تنظيم نمودن دیگر قطعات مورد استفاده تحت برش در اين ابزار از فكهايي كه بر روي آن ساخته شده استفاده مي شود .سيستم راه اندازي آن به وسیله ی فرمان الكتريكي  است و موتور راه انداز آن يك موتور سه فاز۲٫۲kwكيلو وات مي باشد . اين ابزار در هر ماه يكبار نیاز به بررسی دارد كه اين وظیفه به وسیله ی كارگر ماهر بخش انجام مي گيرد . سرعت كار اين دستگاه ثابت و هر مرحله برش ( بدون محاسبه زمان اندازه گيري ) را در۵secثانيه صورت می گیرد . اين ابزار ساخت تابلو برق داخل كشور مي باشد و داراي كيفيت برابر با نمونه های خارجي مي باشد .

پانچ ۸ تني

از اين ابزار به دلیل سوراخ كردن قطعه های كوچكتر تا قطر۲mmمورد استفاده قرار می گیرد اين ابزار داراي بعد های۰٫۶*۰٫۶*۲mمي باشد . نحوه ی اثر گذاري در اين ابزار مانند پانچ۱۲تني متغيير است اين ابزار به وسیله ی يك موتور۱٫۵kwكيلو واتي سه فاز، راه اندازي می گردد و به وسیله ی ( فرمان مكانيكي ) كار مي كند . نوسان اين پانچ با توجه به دقت ساخت قالبهاست كه البته در حدود صفر می باشد . اين ابزار هر سه ماه يكبار سرويس كاري صفر است . اين ابزار هر سه ماه يكبار سرويس كاري مي گردد كه مشتمل بر گريس كاري بخش هاي گريس خور مي شود، سرعت تابلو برق اين دستگاه همانند پانچ۱۲تني مي باشد . اين ابزار در داخل كشور ساخته مي شود.

 

دريل دستي

از اين دريل به دلیل سوراخ كاري در بدنه ی تابلو برق و ساير بخش های آن در قسمت مونتاژ استفاده مي گردد . نحوه ی سوراخ كاري آن قابل تنظيم و با سرعت متوسطی كار مي كند اين ابزار داراي۲۰۰ w وات قدرت مصرفي مي باشد . اين ابزار تقريبا به قطر ورقه ها در هر۵ sec ثانيه مي تواند يك سوراخ بزند . اين ابزار ساخت كمپاني ( بوش آلمان ) مي باشد و ازتامین کنندگان داخل كشور قابل خريد است.

خم كن تابلو برق

از اين ابزار به دلیل فرم دادن قطعات به حالت دلخواه استفاده مي شود و اين ابزار داراي ابعاد۲٫۵*۱*۲مي باشد . اين ابزار توسط موتور۲٫۲kwكيلو وات پیاده سازی شده و سيستم راه اندازي و ( تنطيم زواياي ) آن به وسیله ی ( مدارات ديجيتالي ) مي باشد و سيستم حركت آن ( هيدروليكي )است. اين ابزار با توجه به تنظيم دقيق ديجيتالي آن تا%.۵نوسان مي تواند باشد . اين ابزار در هر يك ماه يكبار بررسی مي شود كه مشتمل بر گريس كاري فكها و بررسی شلنگهاي رابط هيدروليكي مي باشد . سرعت عمل اين دستگاه براي ايجاد خم حدود۴secثانيه مي باشد

دستگاه فرم دهي شمشها در تابلو برق

از اين ابزار براي برش ، سوراخكاري و خم كاري شمشها استفاده مي شود و بعد های آن۲*۲*۱٫۵mمي باشد . اين ابزار های توسط موتور۲٫۲ kw كيلو وات بكار مي گیرد كه براي قسمت خم كاري از ( مبدل هيدروليكي ) و براي قسمت سوراخ كاري از يك ( مبدل گيربكسي ) براي منتقل نمودن قدرت استفاده مي نماید. اين ابزار به حالت معمولی ماهي يكبار نياز به سرويس كاري هست كه شامل بازبيني ( شلنگهاي هيدروليكي ) و بازبيني بخش هيدروليكي و ( بخش گيربكسي ) كه براي سوراخ كاري مي باشد اين ابزار ساخت داخل كشور مي باشد.

دريل ستوني در تابلو برق

از اين دريل به دلیل سوراخ كردن قطعات ورق مورد استفاده قرار می گیرد و داراي بعد های۰٫۶*۰٫۶*۲mمي باشد . در اين دريل به وسیله ی تغيير ( مته ) مي توان قطر سوراخ را تغيير داد اين دريل يك فك ثابت تابلو برق به عنوان نگهدارنده ابزار ها مي باشد كه مسافت آن تا دريل تنظيم می شود . اين ابزار به وسیله يك موتور۰٫۵۵ kw كيلو وات راه اندازي مي گردد و سرعت آن از طريق تغيير محل تسمه قابل تنظيم است و اين ابزار هر دو ماه يكبار بازبيني و سرويس كاري مي گردد كه مشتمل بر بازبيني تسمه ها و روغن كاري برشها مي باشد .

دستگاه جوش تابلو برق

از اين ابزار جهت جوشكاري برگ ها به قطر ۲٫۵mmاستفاده مي گردد . اين ابزار داراي خروجي هاي آمپراژ۲۵۰-۲۰۰-۱۵۰-۱۰۰ -۷۵مي باشد . بعد های اين دستگاه /۸*/۵*/۵mمي باشد و نوسان و سرعت كاري اين ابزار وابسته به تخصص اپراتور دارد ( اما در حالت کلی هر سانتي متر را در مدت زمان در حدود ۳ secثانيه جوش مي دهد).

 

سيستم مشعل و كوره تابلو برق

از اين سيستم براي خشك نمودن قطعه های رنگ آميزي به كار گرفته مي گردد و محوطه آن داراي ابعاد ۵*۲*۳mمي باشد و سرعت كاري اين ابزار براي ابزارهای رنگ آميزي شده ۲۰دقيقه در دماي ۱۶۰درجه سانتي گراد مي باشد سرويس كاري اين كوره هر دو ماه يكبار هست كه مشتمل بر تميز بودن ، سرويس تابلو برق كاري مشعل، مخزن كوره ، سرويس كاري مشعل و تميز نمودن محوطه كوره مي باشد . كه اين كار تحت نظارت مسئول قسمت انجام مي گردد .

سيستم احتراقي و توليد کننده ی گرماي اين كوره از يك مشعل و يك كوره حرارتي به حالت استوانه و يك پنکه براي دمش هواي داغ و همچنين كنترل درجه حرارت تشكيل شده كه اين سيستم به وسیله ی ايجاد حرارت در محفظه دایره اي شكل خارجي و دمش آن توسط پنکه به درون كوره و همچنين تابلو برق وارد شدن هوا از قسمت پائين كوره براي به جريان انداختن هوا به درون كوره كار مي كند ( و همچنين مكش هوا از قسمت پايين).

ابزار ها و قطعاتی که برای ساخت تابلو برق تحت استفاده قرار می گیرند

کابلشو

جهت متصل کردن سر کابل به شینه ها و ترمینال ها از کابلشو استفاده می گردد. کابلشو ها در سایزهای متفاوتی برای کابل ها ی با ضخامت مختلف ساخته می شوند.

به دلیل اتصال کابلشو به بالای کابل (کابلشو زندن) اول کابلشو بر طبق با ضخامت سیم را منتخب نمود و بعداً روکش بخشی از سر کابل را که در تابلو برق کابلشو می تواند جای بگیرد با تیز بر برمی داریم و در آخر با ابزار پرس کابلشو را بر روی سیم محکم می کنیم.

جهت پرس کابلشو می توان از ابزار پرس دستی یا ابزار پرس روغنی استفاده کرد. وقت پرس کابلشو بر روی سیم باید تمرکز نمود که پرس را از بخشی شروع می کنیم که به کابل نزدیکتر است و طی چند مرحله (سه یا چهار مرحله با توجه به قطر کابلشو) تا قسمتی که نوک سیم درون کابشو می باشد را پرس می کنیم. بایستی توجه کرد که پرس را می توان دو سری انجام داد اولین تیغه ای را که سایزاش از کابلشو کمی بیشتر است بکار ببریم و یک بار دیگر تیغه ی بر طبق با کابلشو را استفاده کنیم. این کار باعث می شود که برآمدگی سطح تابلو برق کابلشو بعد از پرس پایینتر باشد و سطح سیقلی تری را داشته باشیم و این خود باعث می شود که گرادیان میدان روی کابلشو پایینتر باشد.

بعد از پرس کردن بخشی از تابلو برق کابلشو را که مهم نیست با هادی های دیگر در تماس باشد با عایق خوبی مانند ریکم می توان پوشانید.

طریقه ی عایق کردن به این طریق است که اول عایق را بر روی سطح تحت نظر قرار داده و بعداً با حرارت مستقیم شعله عایق را کاملاً بر روی هادی ثبت می کنیم. باید توجه شود که حرارت به تابلو برق صورت کاملاً یکنواخت به عایق داده می شود تا هوا در زیر آن نفوذ ننماید و حرارت بالایی که ناشی از محکم نگه داشتن شعله در یک منطقه است باعث سوختن عایق نشود.

انگشتی تابلو برق 

جهت متصل کردن دو کابل به یکدیگر یا مفصل زدن وسط دو کابل استفاده می گردد و در سایز های مختلفی تابلو برق برای کابل های با ضخامت متفاوت ساخته می گردد.

برای مفصل زدن بر سطح کابل اول انگشتی بر طبق با کابل را انتخاب کرده و بعداً روکش سر کابل ها را به سایز نصف طول انگشتی با تیزبر سوا کرده و کابل ها را از هر دو طرف داخل انگشتی تابلو برق قرار داده و انگشتی ها را به وسیله ی دستگاه پرس بر روی کابل محکم می کنیم.

در آخر بخشی از کابل را که با انگشتی به یکدیگر وصل کرده ایم و با عایق مناسب کاملاً می پوشانیم.

 

ترمینال تابلو برق

از ترمینال در آخر کابل هایی که برای تغذیه ی مصرف کننده تهیه شده اند تابلو برق استفاده می گردد تا بتوان مصرف کننده را به آسانی به تغذیه کننده وصل کرد. باییستی توجه کرد که کابل های تغذیه کننده و مصرف کننده به وسیله ی کابلشو به ترمینال وصل می گردند.

گلند تابلو برق

گلند در بخشی از تابلو برق استفاده می شود که کابل از بیرون تابلو به آن داخل می گردد این دلیل باعث می شود که بدنه ی تیز تابلو برق به روکش کابل ها آسیبی نرساند از طرفی که ممکن است ضخامت کابل ها متفاوت باشد گلند ها در سایز های مختلفی ساخته می شود.

مقره تابلو برق

برای ایزوله کردن شینه ها و هادی های داخل تابلو برق از بدنه ی تابلو برق از مقره ها استفاده می گردد که جنس آنها باید دارای عایقی مناسبی داشته باشد تا بتواند این کار را برای ما امکان پذیر باشد.

مقره ها با توجه به کاربری آنها ظاهر مختلفی دارند و همچنین در ولتاژهای مختلف باید از مقره با سایز های مختلف استفاده می شود.

شینه تابلو برق

جهت آماده نمودن شينه ها كه براي مرتبط کردن مسير الكتريكي وسط كليد و فيوز ها مي باشد از يك ابزار برش ویژه استفاده مي گردد . كه علاوه بر کار برش وظيفه خم كاري تابلو برق شينه ها را نيز بر عهده می گیرد مقطع اين شينه ها ( ۳۰*۳cm) مي باشد و اندازه ی آن با توجه به مسافت اتصالات تحت تغییر مي باشد و به تعداد مرحله های انشعاب روي اين شينه ها سوراخ ايجاد مي گردد و به یکدیگر پيچ مي شود . بایستی اين شينه تابلو برق ها به وسیله ی وارنيش از يكديگر عايق مي گردد كه ابتدا وارنيش را روي شينه مي كشند و بعداً روي وارنيش را دما مي دهند تا وارنيش به شينه بچسبد و درنيايد ، رنگ وارنيش زرد ، آبي و قرمز مي شود.

ترانس جریان (ct) تابلو برق

Ctجهت نمونه برداری از جریان مورد نظر قرار می گیرد این نمونه برداری با اندازه های مختلفی صورت می شود و جریان اصلی را با کمک ctتا حد بالایی پایین می آورد و این نمونه ی پایین یافته را می توان به آمپرمتر داد و آمپرمتر مقدار واقعی جریان را نشان می دهد.

خازن تابلو برق

 

جهت ساختن تابلو برق های پست خازنی برای کم کردن مصرف توان راکتیو بعضی کارخانه ها از خازن ها در تابلو برق استفاده می گردد.

خازن ها با دخالت راكتانس خازني به مدار ، به حالت مؤثر در برابر راكتانس القايي مواد واكنش نشان می دهد و امپدانس مدار را تغيير مي دهد . اين فعالیت به نوبه خود امکان دارد باعث افت يا بالاتر رفتن ولتاژ مدار می شود . وجود خازن همچنين به بهبود ضريب توان مدار منجر می شود و از اين روش جريان مورد نياز برای تأمين يك بار مشخص را کم کرده و تلفات مدار را کاهش مي دهیم.

فيوزهای تابلو برق

در تمامی تأسيسات الكتريكي جهت جلوگيري از آسیب ديدن و عیب دار شدن ابزار ها و يا قطع كردن ابزار های عیب دار از شبكه كه براثر عامل های متفاوت از قبيل نقص های تابلو برق عايق‌بندي، اشکال استقامت الكتريكي يا مكانيكي و يا اصافه بودن و بيش از حد جريان مجاز (اتصال كوتاه) ابزار محفاظتي متفاوت به كار مي‌رود.

اين ابزار بايد گونه ای انتخاب گردد كه در اثر اضافه بار و يا اتصال کوچک در کمترین تایم ممكن و قبل از اين كه آسیبی به سيمها و ابزارآلات الكتريكي شبكه برسد مدار بخش عیب دیده را قطع كنند. يكي از اين ابزار های تابلو برق محفاظتي فيوز است فيوزها از نظر تایم قطع بر حسب منحني ذوب سيم حرارتي درون آنها به دو دسته كند كار و تنر كار تقسيم می کنند. فيوزهاي تند كار شامل تایم قطع كمتر از فيوزهاي كند كار بوده و به خاطر همین دليل در مصرف های روشنايي به كار مي‌روند. فيوزهاي كند كار شامل زمان قطع طولاني‌تري بوده در نتيجه براي تابلو برق راه‌اندازي موتورهاي الكتريكي به كار مي‌روند. تحمل جريان راه‌اندازي موتور در حدود ۳ تا ۷ برابر جريان نامي است كه بر روي كليه ی فيوزها جريان نامي آنها نوشته مي‌شود كه اين جريان پایین تر از جريان ماكزيمم تحمل فيوز می باشد.

 

 فيوز فشنگي تابلو برق

اين فيوزها از يك سيم حرارتي متشکل است ، هنگامی كه جريان از مقدار مجاز بالاتر برود ذوب شده و باعث قطع كامل مدار می شود. اکثراً از فيوزهاي فشنگي براي محفاظت مدار در برابر اتصال كوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. فيوزهاي فشنگي از دو بخش اصلي بنام پايه و كلاهك تشكيل می شود. جنس بخش عايق آنها از چيني يا سراميك مي‌باشد پايه ی فيوز شامل دو پيچ ورودي و خروجي جريان می باشد و كلاهك و فشنگ بر روي آن بسته شده است. كلاهك يا نگهدارنده ی فشنگ فيوز از طریق پيچ به پايه متصل مي‌شود. تابلو برق جنس فشنگ فيوز از چيني يا سراميك بوده و سيم حرارتي تابلو برق از سوراخ وسط آن عبور داده مي‌شود. اکثراً اطراف سيم حرارتي را از خاك كوارتز يا ماسة ريز پر می نمایند. ویژگی اين پودر اين است كه در زمان قطع فيوز ذوب شدن سيم حرارتي باعث خاموش شدن جرقه ی توليد شده در درون فشنگ می گردد و از تركيده شدن فشنگ در اثر جرقه جلوگيري می کند. جنس كلاهك نيز عايق می باشد و قسمتهاي هادي كه بر روي آن نصب می گردد از قلز برنج مي‌باشد اکثراً روي فشنگ پولك رنگي نصب مي‌شود تابلو برق كه اين پولك نشان دهندی آمپر فيوز است. همچنين در زمان سوختن فيوز پولك از محل خود خارج شده و مي‌توانيم تشخيص دهيم كه فيوز سوخته است.

كاربرد فيوزهاي فشنگي در تابلو برق

برای اینکه فيوزهاي فشنگي تابلو برق در تایم جريان غيرمجاز اندازه ی با تأخير عمل مي‌كنند در پایان از اين فيوزها جهت حفاظت موتورهاي سه فاز و تكفاز غیر همزمان در برابر اتصال كوتاه مورد استفاده قرار می گیرد، با توجه به اینکه مي‌دانيم جريان راه‌اندازي اين موتورها در اندازه ی ۳ تا ۷ برابر جريان نامي موتور است به همين خاطر برای اینکه تابلو برق اين فيوزها داراي تایم قطع طولاني می باشند در پایان تحمل جريان راه‌اندازي تابلو برق را داشته و زود نمي‌سوزد. نحوه ی انتخاب فيوزهاي فشنگي براي موتورهاي القائي به اين حالت است كه جريان فيوز را دو برابر جريان نام موتور انتخاب می نماییم به عنوان مثال اگر يك موتور سه فاز بر روي پلاك آن جريان۱۲A آمپر نوشته شده باشد براي هر فاز آن از يك فيوز فشنگي۲۵Aآمپر استفاده می نماییم.

نكته ی ویژه اينكه هيچ موقع براي حفاظت سيستم تابلو برق خانه ها از فيوز فشنگي استفاده ننمایم زيرا بار اول يك بار مصرف بوده ثانياً در صورت اتفاق اضافه بار و برق گرفتگي تند عمل نمي‌كند و باعث آسیب های جبران ناپذيري مي‌گردد. باید توجه داشته باشيم كه هيچ موقع تابلو برق فيوزهاي سوخته ی فشنگي را با گذاشتن یک تكه سيم در درون فشنگ تحت استفاده قرار نمی دهيم به خاطر اینکه امکان دارد جريان سيم جايگزين شده، تابلو برق بیشتر از جريان فيوز باشد و باعث صدمه زدن و سوختن ابزار ها و مدارات مرتبط شود پس به طور كلي نتيجه مي‌گيريم كه بيشترين كاربرد فيوزهايفشنگيبراي حفاظت موتورهاي القائي آسنگرون در مقابل اتصال كوتاه مي‌باشد

ساختمان و طرز كار كنتاكتور تابو برق

كنتا كتور تشكيل شده است از يك آهنرباي الكتريكي كه يك قسمت از هسته آن متحرك بوده و به وسيله فنري از قسمت ثابت جدا نگه داشته مي‌شود و يك سري كنتاكت تابلو برق عايق شده از يكديگر به آن متصل مي‌باشد كه به همراه قسمت متحرك حركت مي‌كنند. در قسمت تابلو برق ثابت يك سري كنتاكت ديگر قرار گرفته‌اند. هنگاميكه از سيم پيچ بوبين كنتاكتور جرياني عبور مي‌كند توسط نيروي مغناطيسي كنتاكتهاي ثابت و متحرك روي يكديگر فشرده مي‌شود. در همان حالت فنر بين دو قسمت هسته فشرده مي شود اما زمانيكه تابلو برق ولتاژ بوبين قطع شود و يا از حد معمول كمتر گردد نيروي فنر موجب باز شدن كنتا كتها بصورت اتوماتيك از يكديگر مي شود. عكس اين حالت نيز صادق است.

يعني در حالت بدون جريان بودن بوبين كنتاكتور تابلو برق يك سري از كنتاكتهاي ثابت و متحرك به يكديگر وصل هستند و زمانيكه جريان به بوبين كنتاكتور وصل مي شود ارتباط بين كنتاكتها قطع مي‌شود پس نتيجه مي گيريم كه كنتاكتهايي را كه با وصل بوبين و فشرده شده فنر بين دو قسمت هستند به يكديگر وصل مي‌شوند تابلو برق كنتاكتهاي باز و كنتاكتهايي كه با وصل بوبين به برق از يكديگر جدا مي شوند را كنتاكتهاي بسته مي گويند

کولرگازی تابلوبرقbently

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کمک نیاز دارید? با ما گفتگو کنید